window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-171303635-1');

Regulamin

Regulamin platformy szkoleniowej Infobrokerska.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Platforma szkoleniowa Infobrokerska.pl zwana dalej „Platformą Infobrokerska.pl” lub Sklepem, jest działalnością skierowaną na świadczenie usług szkoleniowych oraz zakupy usług internetowych, dostępną pod adresem internetowym https://platforma.infobrokerska.pl.  Prowadzoną przez Infomedia Group Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Fredry 2, 30-605 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664662, posługującą się numerem NIP 6793143363 oraz numerem REGON 366617560.

2. Platforma szkoleniowe Infobrokerska.pl jest sklepem, w którym użytkownik kupuje dostęp do kursów online, ebooków oraz usług wirtualnych prowadzonym przez Infomedia Group Sp. z o. o. , który odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy umieszczonej pod adresem https://platforma.infobrokerska.pl

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze strony https://platforma.infobrokerska.pl i określa zasady kupowania dostępu do szkoleń oraz korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

§ 2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą (Infomedia Group Sp. z o. o. ) umowę w ramach sklepu.

2. Sprzedawca – osoba prawna jaką jest firm fizyczna Infomedia Group Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Fredry 2, 30-605 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664662, posługującą się numerem NIP6793143363 oraz numerem REGON 366617560.

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://platforma.infobrokerska.pl

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą.

8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9. Formularz rejestracji i zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów lub Usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty lub Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt z platforma.infobrokerska.pl

1. Adres Sprzedawcy: ul. Fredry 2, 30-605 Kraków

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@infobrokerska.pl

3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 43 1050 1445 1000 0090 3117 7190

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email dostępnego powyżej oraz numeru telefonu udostępnionego po złożeniu zamówienia.

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-15:00

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania z platforma.infobrokerska.pl, w tym przeglądania asortymentu platformy oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Opera, Safari,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies, obsługa JavaScript, oraz wyłączone wtyczki blokujące typu ADBlock.

§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia z koniecznością założenia konta w celu dostępu do usługi.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami oraz brutto (z podatkiem VAT). W koszyku podawane są ceny brutto.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Sprzedaż usług, odbywa się tylko w formule – z założeniem konta, i dane zdobyte przy sprzedaży są zapisywane po stronie Sprzedawcy i Klient zawsze może wnioskować o dostęp do nich, zgodnie z Polityką Prywatności.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wypełnić Formularz zamówienia poprzez, wybranie rodzaju płatności w zależności od Produktu (jednorazowa, w cyklach miesięcznych, lub rocznych), wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, oraz danych, na które ma zostać wystawiona faktura VAT.

2. Licencja na korzystanie z produktu jest obligatoryjnie udzielana na minimum jeden rok.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. odtworzenie materiałów tekstowych i wideo na platforma.infobrokerska.pl, po wcześniejszym zalogowaniu się do swojego konta

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Wszystkie metody dostępne w serwisie – przelewy24.pl

3. Szczegółowe informacje na temat aktualnie dostępnych metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie platfirma.infobrokerska.pl.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

s. płatności za pośrednictwem platformy przelewy24 lub payU, niezwłocznie w trakcie procesu płatności.

4. Płatność gotówką nie jest możliwa.

5. Realizacja usługi odbywa się w dowolnym miejscu świata z dostępem do sieci internetowej.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Z racji możliwości natychmiastowego skonsumowania treści – przedmiotu sprzedaży czyli nagrań wideo lub treści, odstąpienie od umowy jest możliwe w każdym momencie, ale nie zostanie zwrócona Nabywcy kwota wpłaty za usługę. Z racji charakteru usługi (materiały wideo dostępne online na serwerze sprzedawcy), w momencie nabycia usługi, uznaje się ją za skonsumowaną. Klient w tym celu, wyraża na taką rezygnację zgodę podczas procesu zakupu.

§ 11 Reklamacja i gwarancja

1. Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis przyczyn reklamacji, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z przyczyną reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby usługa szkolenia, zaspokoiła oczekiwania Klienta i gwarantuje profesjonalną wiedzę z oferowanych Produktów w zakresie pozyskiwania informacji w obszarze informacji naukowej, gogle hacking, weryfikacji firm, białego wywiadu i skutecznego researchu jednak podstawą reklamacji nie może być:

a. Brak oczekiwanej subiektywnie wartości merytorycznej szkolenia, chyba że wiedza przekazywana na szkoleniu istotnie odbiega od przekazanego harmonogramu szkolenia.

b. Sytuacja, w której, klient stwierdza, że wiedza przekazywana na kursie jest mu znana.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Infomedia GroupSp. z o. o.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.